Bästa användare! Halsont och förkylning är oftast inte så allvarligt. Det kan dock finnas tillfällen då det är klokt att uppsöka läkare. Informationen nedanför är tänkt att ge dig bästa tänkbara information, men det kan inte ersätta rådgivning från läkare när det behövs, som när du känner dig allvarligt sjuk eller om symtomen kvarstår i mer än några få dagar.

Du kanske också är intresserad av

Användarvillkor

Denna sida beskriver användarvillkoren för denna webbplats (”webbplatsen”). Genom att besöka webbplatsen förbinder du dig att ovillkorligen följa dessa villkor. Eftersom villkoren kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande bör du besöka denna sida regelbundet.

1. Immateriella rättigheter

Webbplatsen tillhör och drivs av Sanofi (”företaget”) som tillhör Sanofi-koncernen. Webbplatsens utformning och samtliga komponenter inklusive varumärken, logotyper och domännamn som förekommer på webbplatsen www.mucoangin.se är skyddade av befintlig lagstiftning för immateriella rättigheter och tillhör det franska moderbolaget: SANOFI, dess dotterbolag eller deras användning omfattas av ett godkännande.

Ingen komponent på webbplatsen får helt eller delvis kopieras, reproduceras, modifieras, redigeras, hämtas, ändras, överföras eller distribueras på något som helst sätt eller via någon som helst media utan föregående skriftligt samtycke från företaget. Det enda undantaget gäller för publiceringskrav under förutsättning att det är förenligt med immateriella rättigheter och andra angivna äganderätter. Endast kopiering för privat bruk är tillåtet för eget personligt, privat, icke-kommersiellt bruk på din egen dator.

Varje godkänd användning av skapade eller visade objekt på webbplatsen får inte ändras eller modifieras på något som helst sätt.

Sanofi eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för varje brott mot dess immateriella rättigheter.

2. Informationens karaktär

Information, särskilt ekonomisk information som publiceras på webbplatsen, ska inte betraktas som en rekommendation att investera. Informationen bör under inga omständigheter tolkas som prospektering eller som ett offentligt erbjudande, inte heller är den ett erbjudande om att teckna, köpa eller omsätta aktier eller andra värdepapper i SANOFI och/eller dess berörda dotterbolag. Företaget önskar klarlägga att ekonomisk information som publiceras på webbplatsen uppdateras regelbundet (om någon finansiell information förekommer online).

Webbplatsen kan erbjuda expertutlåtanden för ett visst område i anslutning till innehållet på webbplatsen eller utdrag från tidningsartiklar. All sådan information återger endast den konsulterade expertens eller publikationens åsikt och överensstämmer inte nödvändigtvis med Sanofi-koncernens åsikt. Sådana experter är inte anställda av Sanofi-koncernen och får inte några ersättningar i utbyte mot att SANOFI använder deras åsikter. Företaget är inte ansvarigt för riktigheten i eller fullständigheten av någon sådan information eller åsikt. Experternas åsikter återger deras egna personliga åsikter och bör aldrig tolkas som företagets och/eller SANOFI:s åsikt eller ansvar.

Webbplatsen innehåller också information om hälsa, sjukdomstillstånd, medicin och medicinska behandlingar enbart för humant bruk. Sådan information publiceras endast på webbplatsen i informationssyfte och ersätter inte råd från läkare eller apotekspersonal. Informationen ska under inga omständigheter användas för att ställa en medicinsk diagnos på en sjukdom eller på ett fysiskt problem eller för förskrivning eller användning av läkemedel som presenteras på webbplatsen.

Webbplatsen är inte avsedd att användas för att rapportera hälsoproblem, biverkningar eller produkttekniska klagomål, eller för att ställa tekniska eller medicinska frågor om Sanofis produkter. I sådana fall bör du vända dig till läkare eller apotekspersonal.

3. Länkar till andra webbplatser

Ansvarsskyldigheten för företaget eller för SANOFI ska inte gälla någon webbplats från tredje part som kan nås via vår webbplats. Vi kan inte på något sätt kontrollera innehållet på sådana webbplatser från tredje part, vilka är helt oberoende i förhållande till företaget. För övrigt innebär det faktum att det finns en länk mellan webbplatsen och en webbplats från tredje part under inga omständigheter att företaget på något sätt godkänner innehållet på denna webbplats och i synnerhet inte hur den används.

Dessutom är du ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att webbplatsen smittas av datavirus, trojaner eller annan skadlig programvara.

Externa webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatsen. Inga sådana länkar får skapas utan företagets föregående uttryckliga samtycke. Företaget är inte på något sätt ansvarigt för bristande åtkomst till sådana webbplatser. Företaget granskar, kontrollerar eller godkänner dem inte och är inte ansvarigt för innehåll, annonsering, produkter eller andra komponenter som finns på eller via dessa webbplatser.

4. Personuppgifter och andra uppgifter

4.1. I enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) informeras du härmed om att de personuppgifter som lämnas av dig till Sanofi AB, organisationsnummer: 556441-2574, Lindhagensgatan 120, 104 25 Stockholm, kommer att behandlas konfidentiellt och uteslutande för att skicka beställt material, nyhetsbrev eller för att svara på en fråga. De personuppgifter som behandlas av Sanofi är namn och e-postadress och uppgifterna kommer inte att föras vidare till annat företag eller utanför EU/EES. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.

Detta gör du genom att skicka en begäran:

Begäran om skriftlig information om dina personuppgifter ska göras skriftligt och undertecknas av dig.

4.2. Webbplatsen är inte avsedd för att ta emot konfidentiell information från dig. Därför kommer ingen information med undantag för personuppgifter som nämnts ovan som du skickar till oss via webbplatsen i någon form − dokument, data, grafik, fråga, förslag, koncept, kommentar eller annat att under några omständigheter anses vara konfidentiell information. Därför räcker det att du skickar något till oss för att vi ska ha rätt att använda, reproducera, publicera, ändra eller skicka informationen i avsikt att ta hand om din förfrågan.

5. Ansvarsbegränsningar

Företaget strävar efter att efter bästa förmåga säkerställa att information som publiceras på webbplatsen är korrekt och aktuell. Vi förbehåller oss rätten att korrigera innehållet när som helst utan föregående meddelande. Företaget kan dock inte garantera att informationen som finns på webbplatsen är exakt, korrekt, aktuell eller fullständig.

Med undantag för skada på egendom till följd av grov eller avsiktlig försummelse från företagets sida avsäger vi oss därför allt ansvar:

  • för bristande noggrannhet, fel eller försummelse när det gäller den information som finns på webbplatsen
  • för alla skador till följd av olagligt intrång av en tredje part som medför att information eller objekt på webbplatsen ändras
  • generellt för eventuell skada på egendom eller följdskada av vilket som helst skäl oavsett uppkomst, karaktär eller möjliga konsekvenser, även om företaget hade blivit varnat för risken för sådan skada eller förlust som orsakats av (i) åtkomst till webbplatsen eller nekad åtkomst till den, (ii) användningen av webbplatsen, inklusive skador eller virus som kan infektera din dator eller någon annan egendom och/eller (iii) tilltro till information som direkt eller indirekt kommer från webbplatsen.

Webbplatsens eller andra webbplatsers komponenter tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst garanti, vare sig underförstådd eller uttalad. Företaget lämnar ingen underförstådd eller uttalad garanti i förhållande till, och utan begränsning av, marknadsvärde eller lämplighet för ett visst ändamål.

6. Webbplatsens tillgänglighet

Du informeras härigenom (i) att det är tekniskt omöjligt att hålla webbplatsen fri från alla fel och att företaget inte kan åta sig att göra det, (ii) att fel kan leda till att det temporärt inte finns åtkomst till webbplatsen och att (iii) driften av webbplatsen kan påverkas av händelser och/eller orsaker som företaget inte kontrollerar, till exempel överföringssätt och kommunikation mellan dig och företaget samt mellan företaget och andra nätverk.

Företaget och/eller dess leverantörer kan när som helst temporärt eller permanent ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen för att utföra underhåll och/eller göra förbättringar och/eller ändringar på webbplatsen. Företaget är inte ansvarigt för ändring, stängning eller avbrott på webbplatsen.

7. Produktinformation

Information som är inkluderad och publicerad på webbplatsen kan innehålla direkta eller indirekta referenser till produkter, program och tjänster från Sanofi-koncernen som inte har meddelats eller finns tillgängliga i en del länder eller regioner, eller som kan tillhandahållas under ett annat namn och omfattas av regler och villkor för användning som skiljer sig åt beroende på land. Sådana referenser betyder inte att Sanofi-koncernen avser att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Vänd dig till företaget eller din återförsäljare av Sanofi för information om produkter, program och tjänster som är tillgängliga för dig.

8. Rättsliga bestämmelser

Webbplatsen och dess innehåll regleras av svensk lag och eventuella tvister som gäller detta lyder under svenska domstolars jurisdiktion.

9. Användarvillkor

9.1. Utgivare för webbplatsen:
Sanofi AB
Organisationsnummer: 556441-2574
VAT-nummer: SE556441257401
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige

9.2. Chefredaktör:
Karin Torberger, Marknadsansvarig Sanofi Consumer Health Care, Sverige

9.3. Site hosting:
Datapipe, Jersey City, NJ, USA


Copyright © 2017 Sanofi

SASE.MUCO.17.08.0268

ID-nr: SASE.MUCO.17.08.0268
Senast uppdaterad 2017-11-10

© 2017 Sanofi AB. All rights reserved. This site is intended for residents of Sweden only. Webbplatsen är avsedd för allmänheten i Sverige.